REGLAMENT TRS-O

Reglament TRS-O

#TRSO2024

Aquest reglament fa referència al Circuit TRS-O. Cada prova pot tenir el seu reglament particular.

1.     GENERAL

L'objectiu del circuit és fomentar la participació i la difusió de l'esport de l'orientació.

El reglament i les directrius que marquen el desenvolupament de les curses es deriven de l’establert a la normativa de la Copa Catalana de Rogaine, publicat al web de la FCOC.

El circuit està integrat per curses de la modalitat "rogaine" de 3h. a 4h. de duració, excepcionalment podran tenir una durada superior

Els participants tindran a disposició un mapa d'orientació, on estaran marcats els punts de control i la seva puntuació, així com una descripció dels punts de control.

En cada prova s’indicarà el sistema de cronometratge que s’utilitzarà. El sistema tradicional de targeta, o sport ident.

Les proves que formen part del circuit seran en modalitat "score", és a dir, on cada equip haurà de definir la seva ruta per intentar fer el màxim de punts en el temps donat per l'organització.

El mapa estarà format per un conjunt de fites amb una puntuació entre 3 i 9 en funció de la dificultat. Guanya l'equip que aconsegueix més punts en un màxim de temps establert.

Passar-se del temps comporta penalització per cada fracció de retard. La penalització per retard sobre l'horari de tancament serà la següent:

  • De 1’’ a 5’: -5 punts.
  • De 5’01’’ a 10’: -10 punts.
  • De 10’01’’ a 15’: -20 punts.
  • De 15’01’’ a 20’: -30 punts.
  • De 20’01’’ a 25’: -40 punts.
  • De 25’01’’ a 30’: -50 punts.
  • Més de 30': desqualificació

2.     CATEGORIES

Les categories s’establiran per edat i sexe, segons els següents criteris: masculí, femení, mixt. Així doncs, les categories del circuit son:

·       Open Masculí (OH)

·       Open Femení (OD)

·       Open Mixt. (OX)

-    Open individual (OI)

·       Veterà Masculí (VH) (45 anys o més)

·       Veterà femení (VD) (45 anys o més)

·       Veterà Mixt (VX)(45 anys o més)

.  Veterá individual (VI)

Aquestes categories fan referència al còmput de cara a la classificació general de la TRS-O. Les classificacions particulars referents a cada cursa resten a criteri de cada organitzador, malgrat que es recomana que per una millor organització que es segueixi aquesta mateixa estructura.

3.     PUNTUACIÓ i CLASSIFICACIÓ DEL CIRCUIT

Les classificacions del circuit es faran de forma individual, podent així variar les dels companys d'equip durant la temporada si no formen part sempre del mateix equip.

Una prova, la guanya l'equip que aconsegueix més punts. En cas d'empat a punts, guanya l'equip amb menys temps.

La puntuació de cada corredor a cada cursa es calcularà de la següent manera:

·       Puntuació de l’equip x 100 / Puntuació de l’equip guanyador.

La puntuació en el rànquing és individual, de forma que un corredor pot córrer amb diversos companys i en diverses categories i obtenir sempre els punts segons al seva classificació en aquella prova. En cas d'empat al final del circuit, guanyarà l'equip amb millors resultats.

Puntuaran pel circuit, els 4 millors resultats de les 6 proves de què consta el circuit TRS-O.  

Resultaran guanyadors en cada categoria els corredors que hagin obtingut més punts sumant els quatre millors resultats.

4.     NORMES COMPLEMENTÀRIES

Tots els participants han de respectar les propietats públiques i privades. Les zones situades fora dels límits o perilloses, les rutes i zones prohibides i les línies que no es poden creuar estaran degudament marcades al mapa. Les persones competidores no podran accedir, seguir o creuar aquestes zones, rutes o límits.

Està prohibit utilitzar qualsevol mitjà de transport. 

Tots els membres de l'equip han de mantenir-se agrupats, separats com a màxim 20 metres de distància entre si.

En totes les balises hi haurà un sistema de marcatge, sigui la tradicional pinça d'orientació o el sistema electrònic (APP o Sport Ident). A més, sempre hi haurà un abalisament suplementari amb una cinta de color visible al costat de la balisa i on sigui necessari també hi haurà la balisa "Txeca".

Aquelles persones competidores que perdin la seva targeta de control o trenquin el sistema de fixació inviolable seran desqualificades.

En arribar a meta, l'últim component de l'equip serà qui marqui el temps en el control de meta.

El mal temps no serà un obstacle per a la realització de la prova, encara que l'organització la podrà modificar o suspendre de forma parcial o total per a la seguretat dels participants.

5.     MATERIAL RECOMANAT

Per participant:

·       Jaqueta impermeable o tallavents (segons la climatologia prevista).

·       Manta d'emergència.

·       Bidó o bossa d'aigua amb un mínim de 500 ml.

·       Menjar suficient en funció de la duració de la prova.

·       Polaines de protecció.

Per equip:

·       Mòbil amb la bateria carregada.

·       Retolador permanent i / o subratllador.

·       Brúixola.

NOTA: Pot haver-hi material obligatori en funció de la climatologia o les característiques de la prova, s'avisarà per mitjà electrònic amb temps suficient o estarà establert al reglament de cada prova.

6.     MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ

1.     Disgregació del grup, és a dir, els equips sempre han de romandre tots junts i no separar-se més de 20 metres de la resta de l'equip, especialment en marcar el control.

2.     Si un component de l'equip es retira, tot l'equip queda eliminat. La resta pot seguir en la prova, però fora de competició.

3.     No portar algun element del material obligatori.

4.     Abandonar part de l'equipament o llençar deixalles durant la prova.

5.     No prestar auxili a un altre equip que demani ajuda.

6.     Tenir una actitud negativa o poc respectuosa, cap a la natura, les propietats privades, la resta d'equips, o els membres de l'organització.

7.     Accedir, creuar o seguir una zona prohibida marcada al mapa.

7.     ALTRES

Els participants podran fer una reclamació oral al Director de la Cursa al tancament de la prova i així es farà constar a l’acta de cadascuna de les proves.

Per reclamacions posteriors al dia de la cursa, els participants tindran dret a reclamar per escrit dins dels 3 dies següents a la publicació dels resultats a la pàgina web del circuit.

El participant autoritza que el Circuit TRS-O pugui fer ús de les imatges o vídeos capturats durant les proves del circuit, per poder ser publicades a la web i xarxes socials del circuit, així com en qualsevol publicació física que les TRS-O creguin oportú. També cedeix les seves imatges perquè puguin ser utilitzades pels patrocinadors del circuit.

El corredor en omplir el formulari d’inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per a la pràctica esportiva, i en concret per córrer entre 20 i 30 km. És responsabilitat del corredor fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal que no tingui cap risc. I eximeix a l'organització de qualsevol problema físic que pugui patir durant la participació de qualsevol prova del circuit Trail Running Sèries Orientació de Lleida.

8.     DADES PERSONALS

En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les dades personals proporcionades a l'organització, seran incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA EKKE LLEIDA, CIF: G25608670. Aquest fitxer NO podrà ser trames a tercers patrocinadors de la cursa per ser utilitzats amb fins comercials.

L’ús d’aquest fitxer serà exclusivament per la gestió de les inscripcions, classificacions, comunicacions i altres necessitats derivades de la organització de les proves. Els corredors autoritzen a que es pugui publicar en la web i xarxes socials del circuit el seu nom i cognoms en la llista d’inscrits i en les classificacions.

Qui ho desitgi, pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició enviant un correu electrònic a ae.ekkelleida@gmail.com 

9.     ACCEPTACIÓ

La inscripció a la cursa implica l'acceptació d'aquest reglament.

Aquest reglament pot ser modificat per l'organització sense previ avís i sense la necessitat que s'hagi d'avisar de forma individual a cada corredor. Si s'intentarà fer un avís general a la pàgina web i les xarxes socials.

Per qualsevol aspecte no recollit en el present reglament es tindrà en compte el reglament de la FCOC.