COMPETICIONS  FCOC

CALENDARI FCOC

Es presenta el calendari resum de les competicions exclusivament d'àmbit català
Vista la necessitat de disposar d'un document dinàmic que reculli els canvis constants presentem un document virtual que recull les competicions d'àmbit català del 2021
 
Amb això evitem fer difusió de la nova versió del calendari cada cop que hi ha un canvi!

Al tractar-se d'un document virtual el trobareu sempre actualitzat.

PLA DE RETORN DE LES CURSES D'0RIENTACIÓ

La crisi sanitària de la COVID-19 fa necessària l’adopció d’una sèrie de mesures encaminades a
complir els protocols marcats per les autoritats governamentals, esportives i sanitàries (a partir
d’ara, Autoritats). L’establiment i compliment de les esmentades mesures requereix una sèrie de
compromisos i formes d’actuació per part, fonamentalment, d’organitzadors i participants.